Conceptversie Handreiking september '18

In september 2018 is de ‘Concept Handreiking Voorland’ gereedgekomen. De contouren van het rapport in opdracht van de Stuurgroep Voorlanden worden zichtbaar, eind van dit jaar zal deze conceptversie gereedkomen.

De Integrale Handreiking Voorlanden bevat een beschrijving op hoofdlijnen van alle relevante aspecten voor het ‘meenemen’ van het effect van het voorland op de waterkerende functie van een dijk. Daarnaast ontsluit zij meer specifieke informatie over deze aspecten in factsheets, cases en beschrijvingen van referentieprojecten.

Hier vind je de Concept Handreiking Voorlanden sept. ’18

Voorland in beeld

Voor de website Dijkwerkers (dijkwerkers.com) is een impressie gemaakt van het werk van de POV Voorlanden. Voor de camera wordt uitleg gegeven hoe een Rotterdamse parkeerplaats mee helpt om de stad water-veiliger te maken. Het buitendijkse verharde terrein maakt de Maasboulevard steviger dan altijd werd aangenomen. Met de inzichten van nu, zou dat kunnen leiden tot minder ingrijpende versterking/verzwaring als de Maasoulevard ‘aan de beurt is’. Ook op veel andere plaatsen in het land, zorgt voorland voor sterke dijken.

Bekijk hier aflevering 3 uit de webserie ‘Dijkbeklimmingen

Tussenversie Handreiking december '17

In december 2017 is de tussenversie van de handreiking gereed gekomen. Het document is ‘work in progress’ en wordt gebruikt als input voor de volgende stap. Een volgende versie wordt verwacht rond de zomer van 2018. Aan het eind van 2018 wordt de definitieve versie opgeleverd, waarmee vanaf 2019 kan worden gewerkt.

Tussenversie Handreiking Voorlanden december 2017

Startversie Handreiking juli '17

In juli 2017 is de startversie van de Handreiking Voorlanden gereedgekomen. Het document is ‘work in progress’ en wordt gebruikt als input voor de volgende stap. Een nieuwe versie van de handreiking is voorzien voor het eind van 2017. Aan het eind van 2018 wordt de definitieve versie opgeleverd, waarmee vanaf 2019 kan worden gewerkt.

Startversie Handreiking Voorlanden juli 2017

Presentatie POV Voorlanden

Lees in deze presentatie meer over de structuur en de voortgang  van de Projectoverstijgende Verkenning Voorlanden.

Presentatie POV Voorlanden

Handreiking schematisatie dijkprofielen, voorlanden en dammen

Dit document geeft een overzicht van de technische achtergronden van de gebruikte modellen, een overzicht met de gestelde eisen aan de schematisaties en een stappenplan hoe tot een schematisatie van dammen, voorlanden en dijkprofielen kan worden gekomen.

Handreiking schematisatie dijkprofielen, voorlanden en dammen

Dit document geeft een overzicht van de technische achtergronden van de gebruikte modellen, een overzicht met de gestelde eisen aan de schematisaties en een stappenplan hoe tot een schematisatie van dammen, voorlanden en dijkprofielen kan worden gekomen.

Beslisschema voorlanden

TOELICHTING BIJ HET SCHEMA & DOORKIJK GEWENSTE TECHNISCHE ONTWIKKELINGEN

Het beslisschema faciliteert waterkeringsbeheerders in het maken van keuzes met betrekking tot het wel of niet meenemen van voorlanden bij de veiligheidsbeoordeling (toetsing) van achterliggende waterkeringen. De toepasbaarheid van het schema is getoetst bij enkele waterkeringbeheerders.

Helpdesk WBI

Op deze website is alle informatie beschikbaar over het WBI:

https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/waterveiligheid/primaire/beoordelen-(wbi)/