Voorland Hollandsche IJssel beperkt dijkversterking met één derde

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) werkt aan een ingrijpend dijkversterkingsproject: Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard (KIJK). Ongeveer 10 kilometer intensief bewoonde en gebruikte dijk langs de getijdenrivier de Hollandsche IJssel voldoet niet meer aan de norm. Door voorland mee te nemen in de sterkte van de dijk blijft van dit tracé nog maar 8 kilometer over om intensief te versterken. De rest hoeft niet of veel minder drastisch aangepakt te worden. Dat is goed nieuws voor de streek en de portemonnee.

De Hollandsche IJssel is een nauwe getijdenrivier ten oosten van Rotterdam. Omgevingsmanager Maartje Virardi van HHSK: “De dijk die de Krimpenerwaard beschermt, wordt intensief bewoond en is een belangrijke verkeersader voor de industriële bedrijvigheid langs deze werkrivier.”
Een dijkversterking in deze complexe omgeving is hier niet alleen erg kostbaar, maar leidt ook tot grote maatschappelijke overlast. “Vroeger was een dijk een dijk en die werd goed of afgekeurd. Maar op sommige plekken is klassiek versterken hier een grote uitdaging”, weet technisch manager Marco Weijland. “Gelukkig biedt de gewijzigde Waterwet van begin 2017 ons hoogheemraadschap de benodigde ruimte om met een brede blik naar slimmere oplossingen te kijken.”

Welke alternatieven zijn er voor verzwaring en verhoging?
“De Hollandsche IJssel is rijk aan hoge voorlanden die vaak in gebruik zijn voor watergebonden industrie, bewoning of recreatie. Daarin zagen wij kansen vanwege de stabiliserende en golfdempende werking van het voorland.”

Die heeft HHSK inmiddels volop benut: “Als wij de voorlanden meerekenen in de sterkte van de dijk, kunnen we twee kilometer dijkversterking helemaal voorkomen. En over de lengte van circa 1 kilometer zullen de versterkingsmaatregelen wellicht beperkt kunnen worden.
Dat beperkt de opgave dus met ongeveer één derde!
Maartje: “Overlast blijft, maar we kijken naar mogelijkheden om die overlast te beperken.”

Zeggenschapsrisico afdekken

Samen met de POV-Voorlanden is HHSK op dit moment bezig de juridische consequenties te inventariseren. Maartje: “Je wilt natuurlijk dat dit voorland in stand blijft, terwijl je er niet altijd zeggenschap over hebt. Eerst kijken we wat nodig is voor de bescherming, daarna kijken we hoe we dit kunnen borgen.”
Dat kan juridisch, maar dat hoeft niet persé. Marco: “We bekijken het puur praktisch. Hoe groot is de kans op de aantasting van het voorland, vlak voor een ernstig hoog water, die niet meer vooraf te herstellen is? En kunnen we dit risico afdekken in de vergunningverlening door de betrokken gemeenten, ons eigen waterschap en RWS?” Ook ziet hij een taak voor de dijkbeheerder om toezicht te houden op de integriteit van het voorland.
Tenslotte denkt Maartje Virardi als omgevingsmanager ook aan gerichte voorlichting: “Als bewoners beseffen dat het voorland bijdraagt aan de veiligheid, voelen zij zich ook mede verantwoordelijk voor de instandhouding er van.” Met andere woorden: betrek je omgeving vanaf het begin en maak haar deelgenoot.

En natuurlijk volgt Project KIJK met interesse de ontwikkeling van de Handreiking die de POV Voorlanden aan het opstellen is. “Wij zijn erg benieuwd of het bestaande wettelijke instrumentarium voldoende is of dat er toch nog aanpassingen nodig zijn,” aldus technisch manager Marco Weijland.

Meer informatie?

https://www.schielandendekrimpenerwaard.nl/werk-in-uitvoering/bouwen-aan-sterke-waterkeringen/krachtige-ijsseldijken-krimpenerwaard

Of bel met Maartje Virardi, 010-453 78 62

 

Share Post :