Voorland Zwolle kan noodzaak dijkversterking verminderen of zelfs voorkomen

Previos Post

De waterveiligheid van delen van de Stadsdijken bij Zwolle voldoet niet aan de norm. Daarom moet de primaire waterkering bijna een meter omhoog. Er is echter weinig ruimte voor versterkingsmaatregelen. Het meenemen van het voorland kan hier uitkomst bieden.

De Stadsdijken hebben op verschillende plekken voorlanden, zowel bebouwd als onbebouwd. De versterkingsopgave neemt af als de diverse voorlanden worden meegenomen in de veiligheidsberekening. Zo reduceert een schiereiland met bebouwing in de oude trekvaart inkomende golven significant. Uit berekeningen van Waterschap Drents Overijsselse Delta blijkt zelfs een reductie tot nul. In dit gunstigste geval ‘verdampt’ dus noodzaak tot versterken.
Ook voor enkele andere voorlanden in het ruim zeven kilometer te versterken traject worden nauwer beschouwd op hun bijdrage aan de waterveiligheid. Ook hier kan het meenemen van het effect van bebouwing de versterkingsopgave mogelijk beperken

Kanttekeningen
Enkele kanttekeningen zijn wel op hun plaats. Omdat delen van de waterkering op privéterrein liggen (waar het waterschap geen toegang toe heeft) en de bebouwing van locatie tot locatie verschilt, moeten er specifieke afspraken worden gemaakt over beheermaatregelen. Daarnaast is eventuele toekomstige sloop van de bebouwing een onzeker risico. Bebouwing ligt binnen de leggerzonering (tot 100 meter), maar binnen deze zone is de sloop van gebouwen wel toegestaan. Met andere woorden: het juridisch instrumentarium biedt nu geen middelen om het verwijderen van de bebouwing te voorkomen.

 

Previos Post Share Post :